Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 ke smlouvě o poskytování služeb cestovního ruchu

Provedu.cz – cestovní agentura

Provozovatel: Mgr. Tomáš Majliš
podnikatel vykonávající svou činnost na základě živnostenského oprávnění
IČ: 88152286

Místo podnikání:
Zd. Bára 115/6
700 30, Ostrava

Kontakt:
info@provedu.cz
+420 739 334 702

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) cestovní agentury Provedu.cz provozované Mgr. Tomášem Majlišem, podnikatelem vykonávajícím svou činnost na základě živnostenského oprávnění, IČ 88152286, místo podnikání Zd. Bára 115/6, 700 30 Ostrava (dále jen „prodávající“), upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytování služeb cestovního ruchu (dále jen „smlouva o poskytování služeb cestovního ruchu“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.provedu.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Službami se rozumí zajištění komentované prohlídky, dopravy na komentované vyjížďky a zajištění technického delegáta cestovní agentury.
 2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit služby od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání služby v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
 3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě o poskytování služeb cestovního ruchu. Odchylná ujednání ve smlouvě o poskytování služeb cestovního ruchu mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb cestovního ruchu. Smlouva o poskytování služeb cestovního ruchu a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu o poskytování služeb cestovního ruchu lze uzavřít v českém jazyce.
 5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB CESTOVNÍHO RUCHU

 1. Veškerá prezentace služeb umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít smlouvu o poskytování služeb cetovního ruchu ohledně těchto služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o službách, a to včetně uvedení cen jednotlivých služeb. Uvedené ceny služeb jsou ceny konečné. Ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít smlouvu o poskytování služeb cestovního ruchu za individuálně sjednaných podmínek.
 3. Pro objednání služeb vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.
 4. Při objednávání služeb je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje.
 5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
 6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství služeb, výše kupní ceny) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
 8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o poskytování služeb cestovního ruchu. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování služeb cestovního ruchu (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3. CENA SLUŽEB A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  1. bezhotovostně prostřednictvím převodu na bankovní účet prodávajícího
  2. bezhotovostně prostřednictvím GoPay účtu 
  3. bezhotovostně platební kartou prostřednictvím služby GoPay; akceptované platební karty: VISA, MasterCard, Maestro.
  4. v hotovosti v prostorách smluvních partnerů
 2. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy o poskytování služeb cestovního ruchu kupujícímu fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny služeb a zašle ji v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB CESTOVNÍHO RUCHU

 1. Prodávající umožňuje kupujícímu nad rámec ustanovení § 1837 písm. j) občanského zákoníku odstoupit o smlouvy o poskytování služeb cestovního ruchu:
  1. Odstoupí-li kupující od smlouvy dříve než 7 dní před dnem, ve kterém má dojít k poskytnutí služeb, bude mu prodávajícím navráceno 90 % kupní ceny objednaných služeb.
  2. Odstoupí-li kupující od smlouvy později než 7 dní před dnem, ve kterém má dojít k poskytnutí služeb, avšak dříve než v den předcházející tomuto dni, bude mu prodávajícím navráceno 50 % kupní ceny objednaných služeb.
  3. Odstoupí-li kupující od smlouvy v den předcházející dni, ve kterém má dojít k poskytnutí služeb, nebo později, nebude mu vrácena kupní cena objednaných služeb ani její část.
 2. Ustanovení čl. 4.1 se přiměřeně použijí také v případě, že si kupující přeje odstoupit od části smlouvy, a to zejména v případě, kdy objednal a koupil služby souhrnně pro více osob,  z nichž některá služeb nevyužije.
 3. Odstoupení od smlouvy kupující zašle na adresu elektronické pošty prodávajícího: info@provedu.cz. Kupující zřetelně uvede své celé jméno, telefonní číslo, číslo objednávky a číslo účtu, na který bude navrácena poměrná část kupní ceny služeb. Kupující též uvede, zda odstupuje od smlouvy, nebo od její části dle čl. 4.2. Bude akceptováno pouze odstoupení od smlouvy zaslané ze stejné adresy elektronické pošty kupujícího, prostřednictvím které byla smlouva uzavřena.
 4. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupujícímu poměrnou část kupní ceny služeb dle čl. 4.1.1 až 4.1.3 obchodních podmínek do 14 dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím, a to bezhotovostně na účet kupujícího.
 5. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy o poskytování služeb cestovního ruchu do okamžiku poskytnutí služeb. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet kupujícího. K odstoupení od smlouvy přistupuje prodávající jen ve výjimečných situacích.

5. REKLAMAČNÍ ŘÁD

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění (dále jen „reklamace”) se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
 2. Kupující může vytknout prodávajícímu vadu služby nejpozději 6 měsíců po dni, ve kterém byla služba poskytnuta.
 3. Reklamaci uplatňuje kupující na adrese elektronické pošty prodávajícího: info@primarklovers.cz. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího elektronickou zprávu. Kupující zřetelně uvede své celé jméno, telefonní číslo a číslo objednávky. Kupující dále uvede popis reklamované vady.
 4. Prodávající kupujícímu vydá písemné potvrzení o tom, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je reklamovanou vadou a jaký  způsob vyřízení reklamace kupující požaduje. Pradávající kupujícímu dále vydá písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné zdůvodnění zamítnutí reklamace.
 5. Prodávající rozhodne o reklamaci bez zbytečného zdržení, nejpozději však do 30 pracovních dnů od uplatnění reklamace.

6. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 1. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 2. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@provedu.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
 3. Prodávající je oprávněn k poskytování služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy o poskytování služeb cestovnícho ruchu. Kupující dále souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.
 4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu uvádět správně a pravdivě.
 5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.
 6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, může:
  1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
  2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto   vzniklý stav.
 9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

8. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

 1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
 2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 9. DORUČOVÁNÍ

 1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
 3. Smlouva o poskytování služeb cestovního ruchu včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 4. Kontaktní údaje prodávajícího:

Adresa elektronické pošty: info@provedu.cz

Telefon: +420 739 334 702

V Ostravě dne 2. 1. 2016